• Archief

Aanpak N201 tussen Vreeland en Amstelhoek

UTRECHT De Provinciale Staten van Utrecht heeft vorige week vergaderd over de provinciale weg N201. Het gaat om het deel, tussen Vreeland en Amstelhoek, dat loopt door de provincie Utrecht. De doorstroming van deze weg verloopt stroef. Het oplossen hiervan is complex, door de vele aspecten die een rol spelen. Een meerderheid van de Staten ging akkoord met de variant, die door Gedeputeerde Staten was voorgesteld.

Er is in deze 'denkrichting 3' geen ingrijpende verbreding nodig of een aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 80 km per uur. Wel worden de knelpunten aangepakt door het verleggen van de weg op een aantal plekken. Deze denkrichting wordt nu verder uitgewerkt met partners, stakeholders en omgeving. 

In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats:

- Uitbreiding van de onderzoeken naar alle omgevingsaspecten zoals bodem- en wateronderzoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek en onderzoek naar externe veiligheid en niet gesprongen explosieven.

- Uitwerking van de landschappelijke inpassing voor de diverse locaties en omzetting daarvan naar 3D-beelden/animaties.

- Tijdens acht ontwerpateliers op de vier belangrijkste locaties, krijgen de partners, stakeholders en omgeving de gelegenheid om mee te kijken en mee te denken over het ontwerp.

- Verder uitwerken van de kansen voor duurzaamheid.

- Uitwerken van kosten, planning en risico's van mogelijke aanvullende maatregelen.

"Bij de uitwerking in fase 2 is veel aandacht voor diverse varianten en details. Dit vraagt mogelijk om nog meer onderzoek. Ook blijft er ruimte bestaan om eventuele kansrijke alternatieven uit te werken en door te rekenen", aldus provincie Utrecht.