• De Rondweg in Mijdrecht waar een voetganger/fietsverbinding zou moeten komen.

    Caroline Stroër
  • Onderzoek naar alternatieve bebouwing Maricken 5.

    Caroline Ströer

Algemene Beschouwingen

Caroline Ströer

Extra geld voor initiatieven vanuit samenleving, re-integratie mensen in bijstand, ondersteuning mantelzorg, fietspaden en scholierenlijn: het waren een paar van de onderwerpen tijdens de AB.

Bij de Algemene Beschouwingen op 30 en 31 mei bleek dat de raad zich extra wil inspannen om mensen in de bijstand en statushouders aan een baan te helpen en een bredere ondersteuning wil van de mantelzorg. Maar ook de fiets staat hoog op de agenda, het terugdringen van discriminatie, Regenboog Stembusakkoord, en het herstellen van de scholierenlijn naar Gouda. Moties over deze punten werden unaniem, behalve CU/SGP bij de motie over uitsluiten discriminatie, Regenboogbusakkoord, door de raad overgenomen.

SAMENVATTING FRACTIEVOORZITTERS De Algemene Beschouwingen startten met een samenvatting van de fractievoorzitters over hun speerpunten. Meindert Brunia, D66, vond dat de burger zelf aan de slag moet en noemde de energie en watertransitie belangrijk. Volgens Bart Richter, VVD, is goede en veilige bereikbaarheid een belangrijk item.

INWONERSPANEL Moet de problematiek rond de N201 hoog op de agenda blijven. Dit is ook een speerpunt van het CDA en moet de economie beter gefaciliteerd worden. Pieter Kroon, PvdA/GL, stelde voor dat inwoners meer betrokken worden bij de politieke besluitvorming door het instellen van inwonerspanels en is het volgens deze fractie voor veel mensen onduidelijk waarom er op kunst en cultuur flink bezuinigd wordt.

Verder moet het groen en schone mobiliteit gestimuleerd worden. Wim Stam, CU/SGP, vroeg zich af hoe de gemeente invulling wil geven aan het beginsel: gezonde jeugd begint bij gezonde gezinnen. Er moet met spoed een analyse komen over de stijgende kosten voor de jeugd en er moeten stappen genomen worden met betrekking tot het lokale ouderenwoningbeleid. Jan Rouwenhorst, CDA, stelde dat goede bereikbaarheid en duurzaamheid belangrijk zijn en dat er contact moet worden opgenomen met een energiecoördinator.

LEEGSTAANDE SCHOLEN Er moet snel een herbestemming worden gevonden voor leegstaande scholen, onderwijs voor kinderen met moeilijkheden en er zou een reductie van 25% binnen twee jaar van het aantal mensen in de bijstand moeten komen. Verder wil het CDA weten hoe het staat met de invoering van de 30 km en de vrijwilligers bij de brandweer.

INWONERSCOLLECTIEF Joris Kneppers, Lijst 8 Kernen wilde een eenmalige bijdrage voor het Inwonerscollectief. Yvette Janmaat, Seniorenpartij, vindt avondopenstelling van de apotheken een belangrijk punt en vond evenals Ronde Venen Belang dat bij de provincie gelobbyd moet worden voor het overschrijden van de rode contour voor bebouwingsvarianten voor jong en oud. René Bultena, Ronde Venen Belang wil een bedrag van 200.000 euro inzetten voor extra toezicht en handhaving. Qua motie voorrang voor de fiets wil de CU/SGP dat er op doorgaande fietspaden op kruisingen waar dat mogelijk is de voorrangssituatie wordt aangepast.

SCHOLIERENLIJN Wat de motie betreft over de scholierenlijn naar Gouda heeft Syntus aangegeven dat de directe scholierenlijn van Mijdrecht naar Gouda met ingang van 1 januari 2019 wordt ingekort zal inkorten tot een verbinding van Mijdrecht naar station Woerden.

Dit houdt volgens de CU/SGP in dat ouders geconfronteerd worden met een verdubbeling van de kosten van 800 euro naar 1500 euro per jaar en verzoekt in de motie er bij Syntus op aan te dringen dat dit besluit wordt teruggedraaid.

Een andere motie die aangenomen werd was de motie over een onderzoek door het college naar een voetganger/fietsbrug eventueel in combinatie met ene fietstunnel onder de Industrieweg tussen de Stationsweg enerzijds en het lang-parkeren-terrein respectievelijk de Stationslocatie anderzijds. Wel stond wethouder Alberta Schuurs hier sceptisch tegenover.

TERUGGAVE LEGES De motie van de PvdA/GL waarin zij pleiten voor teruggave van het deel van de leges bij aanvraag van een omgevingsvergunning dat het directe gevolg is van investering in duurzaamheid werd aangenomen. Ook de motie van D66 waarin zij pleiten voor het opnemen van budgetten om de aanpak van toezicht en handhaving van illegale bebouwing op legakkers te waarborgen werd aangenomen evenals een motie van PvdA/GL waarin zij het college oproepen een voorstel uit te werken om voor specifieke onderwerpen inwonerspanels in het leven te roepen.

INFORMATIEAVOND Wethouder Alberta Schuurs meldde dat er een informatieavond komt met betrekking tot de N201 en vervoer algemeen. Qua aantal laaggeletterden moet het niveau aangepast worden, is er nu een daling van het aantal werklozen en komt er een banenmarkt voor 50+. Wethouder Rein Kroon gaf aan dat er intensieve gesprekken lopen om Johnson Wax, 300 banen, te behouden en stelde dat er gebouwd gaat worden naar behoefte en zou de raad in discussie moeten gaan over waar er ruimte is voor het opentrekken van de rode contour. Volgens D66 moet er eerst gekeken worden naar inbreilocaties en kernrandzones. Wethouder Kiki Hagen stelde dat er meer aandacht moet komen bij openbare ruimte zoals meer bloemen in de kernen en moet gekeken worden naar locaties voor zonnepanelenvelden. Volgens wethouder Marja Becker moet sport voor ouderen ook meegenomen worden in ouderenbeleid en moeten er stappen gezet worden voor eenzaamheidsbestrijding. Wel werden zowel door RVB als CDA vragen gesteld wat er nu echt anders gaat worden. Volgens wethouder Becker wordt opgepakt wat niet gedaan wordt maar volgens het CDA hoeft dat niet onderzocht te worden en kan Tympaan de Baat aangeven wat al gebeurt. Verder gaf de wethouder aan dat de servicepunten langer open zullen blijven.

ANDERE PUNTEN Andere punten van belang waarvoor ook moties werden aangenomen al was het dan niet unaniem, waren de motie over het blijven aandringen bij de provincie om over te gaan tot het legaliseren van de ongeveer 1400 recreatiewoningen mits er wordt voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit en de motie over het bouwen van woningen waaraan behoefte bestaat in De Maricken fase vijf en dan specifiek te kijken naar alternatieve betaalbare bebouwingsvarianten voor jong en oud met eventueel externe subsidie.

De CU/SGP wilde de stand van zaken over het Natte bedrijventerrein weten. Volgens wethouder Kroon is er al een aantal bedrijven die elders gevestigd is en hangt de ontwikkeling van meerdere factoren af. Een motie van Ronde Venen Belang over oprekking van de rode contour voor het bedrijventerrein werd overbodig gevonden omdat er nu al sprake is van leegstand.