• Archief | Pixabay

D66 pleit voor maatregelen otter

DE RONDE VENEN In de motie 'Welkom aan de Otter' in de gemeenteraad afgelopen week, stelt D66 dat er meer maatregelen genomen zouden moeten worden om het voortbestaan van de otter te garanderen. D66 verzoekt het college te bezien hoe in het bestemmingsplan Plassengebied ingespeeld kan worden op de komst van de otter.

Volgens Mijndert Brunia, D66, staat de otter op de lijst van bedreigde en beschermde diersoorten maar is er gelukkig wel een opgaande lijn waar te nemen. 'Ook door het aanleggen van natuurpassages kunnen gevaarlijke wegen vermeden worden maar we moeten wel wat doen zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oeververbindingen', aldus Brunia. Pieter Kroon, PvdA/GL, mede-ondertekenaar, gaf aan dat zijn partij grote waarde hecht aan de Botshol en natuurvriendelijke oevers. 'De otter kan een positieve invloed hebben op flora en fauna'.

De CU/SGP wilde weten welke impact het heeft op bijvoorbeeld agrariërs. Rob Evers, VVD, vond aanpassing van het bestemmingsplan te ver gaan maar stelde wel dat een punt van overweging is de visfuiken aan te passen omdat die vaak oorzaak zijn van verdrinking van de otter. De Seniorenpartij kon niet de consequenties overzien met name voor de woningbouw en Nico de Dood, CDA, vond het geen positieve bijdrage voor de agrariërs door het vergroten van natuurgebieden.

Volgens wethouder Rein Kroon is het gebied eigendom van Natuurmonumenten waar de provinciale richtlijnen van toepassing zijn en maken de verbindingen van het natuurplan onderdeel uit van het komende bestemmingsplan.