• Kruispunt N201 en N212.

    Caroline Ströer

Geen verbreding van N201

DE RONDE VENEN Na uitgebreid onderzoek met betrekking tot de toekomst van de N201 is de provincie Utrecht uiteindelijk met vier varianten gekomen. Het is duidelijk dat een verbreding, alternatief één en twee dus twee keer twee rijstroken geen optie is voor de meerderheid van de partijen.

Caroline Ströer

De vier varianten waaruit dus een keuze gedaan kan worden zijn: variant een: twee keer twee rijstroken met 100 km per uur, variant twee: twee keer twee rijstroken met 80 km per uur, variant drie één keer twee rijstroken met 80 km per uur en variant vier met een keer twee rijstroken en 60 km per uur. De CU/SGP heeft aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar variant drie hoewel zij hun twijfels uitspreken over de uitvoering van het strekken van de bocht bij Hofland.

'Er zijn daar twee kruisingen en je zou er een kruising uit kunnen halen voor een betere doorstroming. In ieder geval is variant vier helemaal geen optie omdat bij die variant er sprake is van twee knippen in de weg en daar creëer je juist sluipverkeer mee', stelde Wim Stam. Voor de PvdA/GL is het duidelijk dat variant één en twee onder geen enkel beding een mogelijkheid zijn. 'Wij willen geen A201. Onze voorkeur gaat uit naar variant drie omdat die de meest positieve effecten heeft op de natuur, het milieu etc. Door een snelheid te hanteren van 60 km per uur maak je de N201 minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer', vindt Pieter Kroon.

Alle partijen vinden ondertunneling van Vinkeveen belangrijk. Maarten van der Greft diende namens RVB een motie in waarbij zij het college opdragen om namens de raad bij de provincie aan te geven dat de meerderheid van de raad kiest voor variant drie met een keer twee rijstroken met 80 km per uur waarbij de knelpunten worden aangepakt en geen enkele verbreding. Deze partij is van mening dat een dergelijk belangrijk punt door een mandaat van de raad moet worden bekrachtigd.

Voor het CDA is versterking van het Openbaar vervoer de hoogste prioriteit en volgens Coos Brouwer moeten ook de verkeerslichten op het hele tracé worden bekeken. Ook D66 vindt het openbaar vervoer een belangrijk punt. Deze partij denkt aan het heffen van belasting op vrachtauto's. De VVD stelde dat verschillende prioriteiten moeten worden aangepakt: de bocht bij Hofland, ondertunneling van Vinkeveen en oplossing voor het kruispunt N201 en N212 maar koos niet voor een variant. Partijen willen een gedegen onderzoek naar het strekken van de bocht bij Hofland.