Klein overschot begroting 2018

Caroline Stroër

DE RONDE VENEN Voor 2018 is de begroting sluitend en is er zelfs sprake van een klein overschot dat ruimte laat voor nieuwe investeringen en lagere woonlasten. Ook voor de komende jaren laat de begroting zwarte cijfers zien.

'Wij zijn tevreden over deze ontwikkeling. Door zorgvuldig financieel beleid en mede door de groeiende economie zijn onze financiën na een aantal moeilijke jaren nu gelukkig weer op orde. Dat houdt in dat we de lasten voor onze inwoners niet hoeven te verhogen behalve dan met het inflatiecijfer en krijgen de huishoudens zelfs een korting van 80 euro, de precariogelden. Dat zijn gelden die door de gemeente in rekening zijn gebracht bij de nutsbedrijven voor het gebruik van gemeentegrond maar nu naar aanleiding van een besluit van de gemeenteraad weer terug worden gegeven aan de inwoners. In totaal geeft de gemeente in 2018 96,3 miljoen euro uit. Daar tegenover staan inkomsten van 96,8 miljoen euro. Verbeteren bereikbaarheid: Er komen maatregelen ter stimulering van het gebruik van de fiets, Op een aantal wegen zal de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur verlaagd worden naar 60 kilometer per uur. De voorzieningen voor voetgangers worden verbeterd. In 2018 wordt de Hoofdweg in Waverveen gerenoveerd en wordt gestart met de voorbereiding van de Pastoor Kannelaan in Wilnis. De dorpsbrug in Baambrugge en de dorpsburg in Abcoude worden in 2018 gerenoveerd. Economische zaken: Gestreefd wordt naar het samenbrengen van ondernemers en onderwijs zodat een betere aansluiting op de arbeidsmarkt ontstaat. De haalbaarheid van ontwikkeling van de glastuinbouw in Mijdrecht wordt onderzocht. Onderwijs: Er wordt gefocust op vroegtijdige signalering van problemen en er wordt ingezet op taalachterstand. In 2018 komt ook een besluit over de herontwikkeling van basisscholen. Cultuur recreatie en sport: Bloemrijke beplanting bij de entrees van de kernen, aanbod leilindes aan de Voordijk in Abcoude en een duurzaam bomenbestand. Er komt een aanlegstrandje bij het Abcoudermeer, verbetering van de doorvaart bij De Heul in Vinkeveen. Sociaal domein: Preventieve maatregelen om te voorkomen dat inwoners in zware zorg terechtkomen, kinderen die opgroeien in armoede moeten mee kunnen doen aan activiteiten. Drugsoverlast wordt aangepakt, onderzoek of nog meer plekken rookvrij gemaakt kunnen worden, stimulering inwonersinitiatieven. Milieu en Duurzaamheid: Versnellen van besparing op warmte en elektra, stimuleren duurzaam vervoer, optimaliseren van de afvalinzameling. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting: Focus op behoud van jonge gezinnen, voldoende betaalbare en geschikte woningen, onderzoek herontwikkeling perceel Pothuizen in Amstelhoek. Bestuur en ondersteuning: Het op peil houden van de ICT en veilige digitalisering. Wel is de verwachting dat na 2022 de inkomsten dalen en een aantal lasten structureel hoger zal zijn. 'Daar moeten we ons op voorbereiden', constateert wethouder Alberta Schuurs.