• BDU Media

Mix van windmolens en zonnevelden

DE RONDE VENEN De uitslag van de enquête onder meer dan 900 inwoners met betrekking tot de plaatsing van windmolens en/of zonnevelden is bekend. Donderdag werd daarover een infoavond gehouden.

Uit zowel de enquête als de informatieavond blijkt dat inwoners vinden dat de natuur behouden moet blijven met aandacht voor vogels en vleermuizen. De biodiversiteit mag niet aangetast worden. Verder kiest 48 procent voor windmolens, 33 procent voor zonnevelden en geeft 60 procent de voorkeur aan één grote molen. 69 procent vindt dat windmolens en zonnevelden bij elkaar geplaatst moeten worden zodat andere delen van het landschap onaangetast blijven. Op reactieformulieren en bij navraag bleek ook dat inwoners van mening zijn dat windmolens buiten de bebouwde kom moeten komen. Gedacht wordt aan industrieterreinen, langs wegen en bij parkeerterreinen. Een meerderheid denkt aan plaatsing op verzonken legakkers. Ook vindt 82 procent dat de mogelijkheid moet bestaan om te kunnen investeren in windmolens of zonnevelden waarbij een energiecoöperatie lokaal moet zijn en dat boeren gecompenseerd moeten worden bij verlies van grond en inwoners bij hinder van slagschaduw en geluid. De opbrengsten moeten alleen ten goede komen aan inwoners van De Ronde Venen. Aanwezigen meldden dat er in bepaalde provincies landelijke subsidies worden verstrekt. Het wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn in De Ronde Venen. In het najaar wordt gestart met de keuze van de zoekgebieden waarbij de uitkomsten van de enquête richtinggevend zijn. Er komt overleg met agrariërs en inwoners en in 2020 komt er een raadsvoorstel over de zoekgebieden.

Caroline Ströer