• Vrachtauto's met grond rijden over de Pastoor Kannelaan

    Caroline Ströer

Meer controle op grondtransporten Wilnis

DE RONDE VENEN Al eerder was door zowel het CDA als de CU/SGP aangegeven dat zij zich zorgen maken over de vele grondtransporten door Wilnis. Volgens Coos Brouwer, CDA, zijn de kosten die gemaakt worden niet in overeenstemming met de legeskosten en moet de legesverordening snel worden aangepast.

Brouwer stelde dat volgens de overeenkomst er tien grondtransporten per dag over de Padmosweg en Bovendijk plaatsvinden en dat per 1 maart dat 25 zouden mogen worden over de vernieuwde Pastoor Kannelaan. Hij vroeg zich af of er wel handhaving heeft plaatsgevonden. Qua kosten constateert Brouwer dat deze transporten voor de ODRU, Omgevingsdienst Regio Utrecht, 157.000 euro hebben gekost tegen leges van 731 euro. "Wij stellen daarom voor om de legesverordening op korte termijn aan te passen om dergelijke grondtransporten deugdelijk af te dekken waarbij ook opgenomen zou moeten worden om welk soort grond het gaat." Volgens de CU/SGP is Waternet verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de grondtransporten. Deze heeft ook een vergunning uitgegeven maar de regels worden overtreden zonder dat er gehandhaafd wordt. "Er zijn lozingen geconstateerd en de ODRU heeft Waternet daar niet van op de hoogte gesteld. Er moet serieus omgegaan worden met het verlenen van vergunningen." De Seniorenpartij stelde dat als je van tevoren samen met de transporteur de staat van de weg vastlegt, de schade gemakkelijk is aan te geven. "Je moet harde eisen stellen." Volgens wethouder Kiki Hagen moet gekeken worden welke wegen wenselijk zijn voor transporten. Wethouder Alberta Schuurs wijst erop dat je leges alleen mag heffen bij een omgevingsvergunning.

Caroline Ströer