• Caroline Ströer
  • openbaar toilet bij restaurant Rendez Vous

    Caroline Ströer

Structurele kosten stijgen

DE RONDE VENEN Bij de begrotingsvergadering op vorige week kwamen een aantal aandachtspunten zoals woningen, het fietsplan, klimaatadaptatie en deregulering naar voren.

Caroline Stöer

Lijst 8 Kernen miste een concrete uitwerking van inwonersparticipatie. Ronde Venen Belang stelde voor dat 3% OZB teruggegeven moet worden aan de inwoners en vond evenals PvdA/GL woningsplitsing belangrijk. Wim Stam, CU/SGP, stelde een pilot voor met tiny houses en vroeg speciale aandacht voor de fietsveiligheid en dan vooral op de buitenwegen. Verder zou er een plan van aanpak moeten komen voor overmatige regenval. D66 kwam met een amendement, aangenomen, voor extra budgetten om het fietsverkeer te stimuleren. Volgens het CDA zijn locaties waar gebouwd kan worden beperkt en moet het grondbezit van de gemeente geactualiseerd worden. Ook deze partij stipte het belang van verkeersveiligheid rondom scholen aan. Pieter Kroon, PvdA/GL, maakte zich zorgen om wooncomplex de Kom en is van mening dat de zorgfunctie wel behouden moet blijven en vindt dat er extra budget moet komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Fons Luijben, Seniorenpartij, stelde dat er meer maatregelen moeten komen om een klimaatneutrale gemeente te worden in 2040, verwacht een forse stijging in de kosten voor de gemeente qua woningbeleid en stelde dat de hemel volgens deze partij niet zonder wolken is. De VVD vindt lage woonlasten en lage lasten voor ondernemers een speerpunt.

MOTIES EN AMENDEMENTEN Een aantal van de vele moties en amendementen werden raadsbreed aangenomen zoals het amendement voor verdubbeling van het aantal publieke AED's. Er zijn nu negen installaties. Ook de motie om meer aandacht in scholen te vragen voor verpleegkundige en verzorgende beroepen werd raadsbreed aangenomen evenals de motie over een bewegwijzering naar openbare en opengestelde toiletten en de motie om de fietsknelpunten te inventariseren en aan te pakken.

FIETSENBUDGET Uit de diverse moties en amendementen bleek wel dat de raad een aantal speerpunten heeft zoals meer aandacht voor de fiets. Zo werd een amendement van D66 aangenomen waarin deze partij pleit voor het incidenteel verhogen van het fietsenbudget met 130.000 euro waarvan 50% ten laste komt van de provincie. Dit geldt ook voor de aanleg van een fietspad op de voormalige spoorbaan (N21/Rondweg) waarbij een budget wordt gevraagd van 525.000 euro. Als derde punt een budget van 60.000 euro beschikbaar te stellen voor betere fietsenstallingen (bij OV haltes) waarbij eveneens 50% door de provincie bekostigd wordt. Ondertekende partijen stellen verder dat op dit moment het aantal fietsparkeerplaatsen en (snel) fietsroutes onvoldoende is. Ook de motie om de fietsknelpunten te inventariseren waarbij inwoners worden betrokken om aan te geven wat zij als knelpunten ervaren en deze mee te nemen in de op te stellen maatregelen om de fietsveiligheid en aantrekkelijkheid te verbeteren werd aangenomen.

Een ander aandachtspunt is de zorg waarbij een motie werd aangenomen waarin partijen pleiten voor de inzet van een POH GGZ, Praktijk Ondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheidszorg, in Mijdrecht en Abcoude. Dit naar aanleiding van het feit dat het tekort voor jeugdzorg in 2017 800.000 euro bedroeg en dat een POH GGZ aanmerkelijk goedkoper is dan professionele hulp en dat gebleken is dat de POH GGZ in Vinkeveen/Wilnis in een duidelijke behoefte voorziet.

WONINGOPGAVE Een derde aandachtspunt is de woningopgave waarvoor twee moties werden aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een plan op te stellen om te kunnen voldoen aan de gestelde woningopgave waarbij belangrijk is dat woningen voor inwoners van De Ronde Venen betaalbaar blijven en een overzicht te geven van de knelpunten om passende woningen voor verschillende doelgroepen te vinden. De begroting werd raadsbreed aangenomen. Aandachtspunten voor de coalitiepartijen waren vooral het fietsplan en woningen en de oppositie wil naast deze punten ook aandacht besteden aan klimaatadaptatie en deregulering van diverse processen.

Lees verderop in deze krant meer over het betaalbaar houden van woningen.