Stelling 4: ' windmolens'

DE RONDE VENEN In de afgelopen weken is in Witte Weekblad De Ronde Venen een stellingen-pagina verschenen. Op deze pagina konden de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen (CDA, ChristenUnie/SGP, D66, Lijst 8 Kernen, PvdA/GroenLinks, Ronde Venen Belang, Seniorenpartij De Ronde Venen en VVD) reageren op elke week een andere lokale stelling in maximaal 200 woorden. Om het allemaal nog eens rustig terug te lezen, staan ze nu ook op deze site.


De vierde stelling luidt:

‘Er moeten meer windmolens komen in De Ronde Venen’
 

CU/SGP: EENS


In ons verkiezingsprogramma willen we ook nadrukkelijk ruimte bieden aan opwekking van windenergie op locaties die zich daarvoor lenen. Daarnaast vinden we dat ook gekeken moet worden naar de mogelijkheden van kleinschalige windenergie installaties in woongebieden.

D66: EENS


De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn: de energie die in de gemeente wordt verbruikt moet ook hier worden opgewekt. D66 is het daar van harte mee eens. Om dit doel te realiseren dient de gemeente te starten met het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouwen. Maar dat is niet genoeg. Om energieneutraal te worden kan daarnaast ook worden gedacht aan zonnevelden en windturbines. Er zijn echter verschillende soorten en ook maten windmolens, D66 vindt kleine windmolens ook wel buurtmolens genoemd mogelijk bij boerderijen en ook windmolens van lokale energie coöperaties passend bij onze gemeente. Uiteraard mogen windmolens nooit ten koste gaan van de schaarse natuur in onze gemeente.

Seniorenpartij: EENS

Seniorenpartij DRV wil een leefbare en duurzame gemeente. Wij willen investeren in duurzame energie. Vooral zonne-energie is een soort duurzame energie, die geen grote veranderingen teweeg brengen aan het landschap en dorpsgezichten. Wij willen dat zonnepanelen voor iedereen financieel bereikbaar worden. Met zonnepanelen op het dak kunnen veel inwoners een hoop energie besparen. Ook ondernemers en agrariërs kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan CO2 verlaging. Windmolens leveren ook duurzame energie, maar zijn grote opvallende bouwwerken en kunnen binnen de woonkernen overlast veroorzaken. Windmolens horen wat ons betreft op zee, langs de snelweg of op landerijen. Ook andere vormen van duurzame energie moeten worden gestimuleerd. Inwoners die hun huis afkoppelen van gasvoorzieningen moeten worden gecompenseerd in de kosten.

Lijst 8 Kernen: EENS


Ons principe: Goed omgaan met het milieu is ook voor volgende generaties belangrijk, dus zetten we duurzaamheid vooruitstrevend in.
Uitleg: Hierbij hoort wat Lijst 8 Kernen ook innovatie op het gebied van `schone energievoorzieningen` zoals het opwekken van wind- en zonne-energie. Onze gemeente kan daarbij niet alleen het goede voorbeeld geven met o.a. zonnepanelen op de daken, maar moet de mogelijkheden die we op ons grondgebied hebben voor het opwekken van windenergie ook benutten. Er zijn een aantal locaties in onze gemeente waar we dit zouden kunnen ontwikkelen. Lijst 8 Kernen ziet daarbij graag dat we niet alleen onderzoeken of windmolens daar mogelijk zijn, maar vooral of we nieuwe innovaties zoals o.a. de Vortex Bladeless (een windmolen zonder wieken die stroom opwekt) daar kunnen toepassen!

CDA: EENS

Het CDA-verkiezingsprogramma zet in op energiebesparing, CO2-reductie en het investeren in de opwekking van duurzame, schone energie. Daarin past onderzoek naar de plaatsing van windmolens. Dat onderzoek moet ook aantonen hoe inwoners makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten.
De gemeente wil in 2040 CO2-neutraal zijn. Er is dus sprake van urgentie. Inmiddels is uitgewerkt wat er nodig is om te komen tot een volledig duurzame opwekking van elektriciteit in onze gemeente.
In februari 2018 heeft het CDA - samen met de andere fracties in de gemeenteraad - opdracht gegeven aan het college om versnellingsprojecten voor te bereiden en daarbij ruim baan te bieden voor participatie van inwoners. Hoe meer maatregelen die worden ingezet vanuit de gemeenschap zelf komen, des te beter dat is voor het draagvlak. Duidelijk is dat - om de energiedoelstelling van 2040 te halen - het niet alleen om windmolens zal gaan, maar ook om de plaatsing van zonnepanelen. Het college moet in oktober 2019, na participatie van onze inwoners, met een voorstel komen voor een verdeling tussen zon- en windenergie. Om burgers en bedrijven te motiveren actief bij te dragen aan het verduurzamen van de energieopwekking, bepleiten we landelijk een verdere vergroening van de belastingen.


GroenLinks/PvdA: EENS


PvdA/GroenLinks koestert een gezonde en schone toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat we zo snel mogelijk overstappen van vieze en vervuilende brandstoffen naar schone en gezonde energie. Dankzij een in 2016 unaniem aangenomen motie van PvdA/GroenLinks heeft de gemeente tot doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn (landelijk is dat 2050). Daarvoor moet veel meer schone energie opgewekt worden, het alleen vol leggen van daken met zonnepanelen is daarvoor helaas niet voldoende. Er zullen dan ook windmolens en zonnevelden nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor zal er een traject opgestart worden om samen met inwoners te onderzoeken in welke verhouding dat het beste zou kunnen, op welke plekken, hoe inwoners er (financieel) het beste van kunnen profiteren en hoe dat landschappelijk het beste ingepast zou kunnen worden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan bijvoorbeeld een kleine buurtmolen waar inwoners zelf van kunnen profiteren. Écht hele hoge windmolens, zoals die van Johnson in Mijdrecht (125 meter), zullen er in De Ronde Venen in ieder geval niet bij komen. Door vluchtroutes van Schiphol mogen nieuwe windmolens namelijk bijna overal in De Ronde Venen niet hoger zijn dan 60 of 80 meter (wiekhoogte).

VVD: NEUTRAAL


Anders gesteld: hoe gaan wij er met elkaar voor zorgen dat de CO2 die we als Ronde Veners uitstoten, in 2040 niet meer bijdraagt tot klimaatverandering. De Nederlandse gemeenten hebben in 2013 een Nationaal Energieakkoord gesloten waarin ze hebben afgesproken om per jaar 1,5% minder energie te verspillen en ook om als gemeente zelf duurzame energie op te wekken van 14% in 2020 tot bijna 100% in 2050. Dit is een enorme opgave. Hoe De Ronde Venen deze doelen gaat bereiken is aan de gemeente, inwoners en ondernemers om in te vullen. Die vrijheid gaat niet zonder eigen verantwoordelijkheid; er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Een uitdaging die de VVD aangaat door middel van het stimuleren van bewust gedrag, van lokale initiatieven en van vergroening van het lokale bedrijfsleven. Gemeentelijke regelingen mogen deze initiatieven niet in de weg zitten. Met de inwoners van De Ronde Venen gaan we op zoek naar welke vorm van opwekking van duurzame elektriciteit wij warmlopen. Of het nu gaat om geothermie, energie opgewekt door de zon of door de wind op land of op zee.
 


Ronde Venen Belang: ONEENS


Windmolens zouden heel goed kunnen bijdragen aan de energiebehoefte. Echter, door regelgeving is het haast onmogelijk om rendabele windmolens te bouwen. Door de geringe vlieghoogte komt slechts een zeer beperkt deel van de gemeente in aanmerking om windmolens te bouwen, Dat is de zuidelijke punt van de gemeente. En juist dat is een heel mooi deel van Het Groene Hart, dat ook wij graag open en wijds willen houden.
Veel beter is te denken aan alternatieven voor windmolens. Zonnepanelen op huizen, op bedrijfsdaken en openbare gebouwen. Daarnaast de aanleg van zonnepanelenvelden mogelijk maken. En gebruik maken van aardwarmte, een welhaast onuitputtelijke bron. Bij gebruik van aardwarmte kun je huizen gasloos maken.
Tenslotte moeten we met z’n allen het energiegebruik terugdringen. Isoleren van huizen, of werken aan “nul op de meter huizen”. Dus energieloze huizen waarbij diverse technieken worden gebruikt, zoals isolatie, zonnepanelen en aardwarmte.